ReadyPlanet.com
dot dot
ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก ถึง เด็กโต Chinese for kids รับตั้งแต่ 2ขวบ article

ภ า ษ า ส า ก ล ข อ ง โล ก

  คุณให้ความสำคัญกับครูคนแรกของเด็ก?  

การศึกษาคือการลงทุนที่ดีที่สุด

ที่ Ni Hao "หนีห่าวไทยแลนด์"

  เราให้ความสำคัญกับ คุณภาพของครู เป็นอันดับหนึ่ง

คัดสรร อาจารย์เจ้าของภาษา ที่ดีที่สุด  

รู้จิตวิทยาเด็ก  เปี่ยมประสบกรณ์ ในการสอนภาษาจีน ให้กับชาต่างชาติ

แนวการสอนสมัยใหม่ ที่เน้นการเรียนที่ให้เด็ก เข้าใจ และ เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ สนุก และ ไม่เครียด แต่เปี่ยม ประสิทธิภาพ รู้สึกอยากเรียนด้วยตัวเขาเอง

                          

   ปัจจัยในการเลือกที่เรียนให้ลูก  

1. คุณภาพครู (เจ้าของภาษา?  การศึกษา?  สำเนียงพื้นเมืองปน?  ความสามารถในการถ่ายทอด?  รู้จิตวิทยาเด็ก?  ประสบการณ์?  ใจเย็นรักเด็ก?)

2. จำนวนเด็ก /ห้อง (จำนวนยิ่งน้อยยิ่งดี)

                                                                                                

 1.   ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก   (รับตั้งแต่ 2 ขวบ) 

    * เรียนเพียง 50 นาที/ครั้ง  หรือ 1.40ชม./ครั้ง

    * เรียนที่บ้านของท่าน

    * เลือกครูได้ ว่า ต้องการเรียนกับครูผู้หญิง หรือ ครูผู้ชาย

    * เลือกครูได้ ว่า ต้องการเรียนกับ ครูคนไทย หรือ ครูเจ้าของภาษา

    * เลือกภาษาในการสื่อสาร / สอนได้

    * เลือกเนื้อหาที่เรียน เช่น เรียนทำการบ้าน/ทบทวนที่เรียนมาจากโรงเรียน หรือ เรียนการฟัง,การพูด, การอ่าน หรือ การเขียน หรือ บางคนอาจเรียนเฉพาะการสนทนา

 

               

 2.    ภาษาจีนสำหรับเด็กโต                         

    * เรียนเพียง 50 นาที/ครั้ง หรือ 1.40ชม./ครั้ง

    * เรียนที่บ้านของท่าน

    * เลือกครูได้ ว่า ต้องการเรียนกับครูผู้หญิง หรือ ครูผู้ชาย

    * เลือกครูได้ ว่า ต้องการเรียนกับ ครูคนไทย หรือ ครูเจ้าของภาษา

    * เลือกภาษาในการสื่อสาร / สอนได้

    * เลือกเนื้อหาที่เรียน เช่น เรียนทำการบ้าน/ทบทวนที่เรียนมาจากโรงเรียน หรือ เรียนการฟัง,การพูด, การอ่าน หรือ การเขียน หรือ บางคนอาจเรียนเฉพาะการสนทนา

 

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 

 เรียน 50 นาที/ครั้ง

Study 50 min/ time

 

10000THB./10times

18000THB./20times

24000THB./30times

39000THB./50times

 

 

 

 

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

10000THB./ 5times

18000THB./10times

24000THB./15times

39000THB./25times

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded book 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

 

ภาษาจีนสำหรับเด็กต่างชาติ 

ภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ

 3.  การเขียนพู่กันจีน Calligraphy  (รับตั้งแต่6ขวบ)  

* เด็กโต 1.40 ช.ม./ครั้ง      * ผู้ใหญ่ 1.40 ชม. / ครั้ง

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

  

 

 

 

 

 

   

 

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

 

15000THB./ 5times

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded book 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

 

 4.  การวาดภาพพู่กันจีน  Chinese Ink Painting  

* เด็กโต 1.40 ชม./ครั้ง     * ผู้ใหญ่ 1.40 ชม. / ครั้ง

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 

 

 

 

 

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

 

 

15000THB./ 5times

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded materials 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

  ♣ สมัครเรียน  

 

 5.   การพิมพ์ดีดจีน   (รับตั้งแต่ 6 ขวบ) 

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

5 ชม. / คอร์ส

10 ชม. / คอร์ส

 

สามารถเรียนจบภายใน 1 วัน

หรือจนกว่าจะหมดชม.

 

5000 THB. / 5hrs

10000 THB. / 10hrs

 

 

 

ต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

 

ถ้าต้องการให้ทำให้เครื่องคอมฯของท่านเล่นภาษาจีนได้ คิดค่าบริการเพิ่ม 3000บ. / เครื่อง 

 

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded  Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

  ♣ สมัครเรียน  

 

                                                                                  

            * เน้นความเข้าใจในห้อง

    * เน้นการเรียนแนวธรรมชาติ สนุกกับการเรียนที่ไม่เหมือนกับการเรียน

    * ได้ผล เด็กจำได้ และพูดได้ตั้งแต่ครั้งแรก  เน้นการปูพื้นฐานที่ดี

    * สำเนียงเจ้าของภาษา  เข้าใจจิตวิทยาเด็ก ใจเย็น  รักเด็ก 

    * มีการประเมินผลการเรียนให้ผู้ปกครองทางอีเมล์

    * มีทั้งแบบส่วนตัว และกลุ่ม (จัดมาเอง , คนที่2ครึ่งราคาจากตารางราคาด้านบน)

                                                                                                    

การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล และรวดเร็ว เรียนสนุก เรียนเข้าใจ ถามได้ตลอด

1. ครูเจ้าของภาษาคุณภาพที่ได้รับการคัดสรร มีเสียงที่ชัด ตามมาตราฐาน, วิธีการสอน, บุคคลิก  มีประสบการณ์ ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และสอนท่านให้บรรลุเป้าหมายของท่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว   (able to teach in Thai / English)

2. เราจัดส่ง และ เลือกสรร ครูเจ้าของภาษา หรือ คนไทย ตามความต้องการของผู้เรียน

   ♣ สมัครเรียน   

The first teacher for kids is very important!  In any kind of studying such as Math, English, Swimming or Chinese, if you can find a good teacher for your children, you are lucky. Because this teacher can make this kid fall in love in what they are studying, even it is quite hard but it will become easy for them.  But if you are unlucky for example the first teacher for your children makes your kids hate of that subject.  We can tell you that you are having a big problem, because your kids may hate it and do not want to study it anymore.  Do you want it?  We believe that you does not want it, so you need to choose a good teacher for them.  But you may say you do not know about Chinese / Mandarin, so how can you find the best teacher for your kids?  Please give this responsibility to us.  We are the professionalist in Mandarin teaching with the qualified teacher that pass through the screening and training, so that you can have the confidence with us. Ni Hao!

 

3. ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่   

   ♣ สมัครเรียน   

www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 

 เรียน 50 นาที/ครั้ง

Study 50 min/ time

 

10000THB./10times

18000THB./20times

24000THB./30times

39000THB./50times

 

 

 

 

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

10000THB./ 5times

18000THB./10times

24000THB./15times

39000THB./25times

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded book 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.comName
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionภาษาจีนสำหรับเด็ก / ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก / ภาษาจีนสำหรับเด็กโต Mandarin for Children 2ขวบ up Line:

ภาษาจีน สำหรับ เด็ก โรงเรียน นานาชาติ / ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก / หลักสูตรภาษาจีนเด็กเล็ก เจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน ในการสอน ส่วนตัว / กลุ่ม ที่บ้าน / ที่โรงเรียน ... ครูเก่ง,ประสบการณ์,สอนสนุก,สอนแนวธรรมชาติ,2ขวบ, 3 ขวบ,4 ขวบ ภาษาจีนสำหรับเด็ก articledot
เรียนจีน ตามบ้าน Chinese Courses Line: 0852222197
dot
bulletจีนเด็ก.. Chinese for kids Line: 0852222197
bulletจีนผู้ใหญ่..Chinese for AdultsLine: 0852222197
dot
คอร์สเรียนศิลปะ Art course Line: 0852222197
dot
bulletศิลปะเด็ก...... Art for kids
bulletศิลปะผู้ใหญ่... Art for adults Line: 0852222197
dot
Newsletter

dot
dot
คอร์สเรียนภาษาอื่นๆ Line: 0852222197
dot
bulletภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก / ภาษาญีปุ่นสำหรับผู้ใหญ่ Japanese Line: 0852222197
bulletสอนภาษาเวียดนาม / Vietnamese Line: 0852222197
bulletสอนภาษาฝรั่งเศส French
bulletเรียนภาษาสเปน / Spainish Line: 0852222197
bulletเรียนภาษาไทย StudyThai
dot
สมัครเรียน / จ่ายค่าเรียน
dot
bulletวิธีการสมัคร how to apply
bulletใบสมัคร application form
bulletห้องเรียน Classroom
bulletหลักสูตร/ราคา Line: 0852222197
bulletภาษาจีนสำหรับเด็ก,ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก,2ขวบ - ผู้ใหญ่,Mandarin for children,Mandarinfor adult Line: 0852222197
bulletโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ดีที่สุด,สอนสนุก,แนวใหม่,ได้ผล,พูดได้ตั้งแต่ครั้งแรก,ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่,mandarin for adults Line: 0852222197
bulletระเบียบการ
bulletStudy Mandarin Chinese Online เรียนภาษาจีนออนไลน์ Chinese e-learning


บริการโนทารี่ รีพับบริก รับรองเอกสารด่วน วันเดียวได้
ลงเสียงภาษาจีน พากษ์เสียงภาษาจีน สำเนียง ปักกิ่ง ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้ และอื่นๆ
รับรองเอกสารถูกต้อง รับรองโนตารี่ รับรองการแปล รับรองโนทารี่ ทำวีซ่าไปจีน วีซ่านักเรียน Education visa
เก้าอี้ลดอาการปวดหลัง 0864580533


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
"Ni Hao" ตั้งอยู่ที่ 99/294 อาคารเดอะรูม สุขุมวิท79 กทม. โทร. 027425717 / 0864580532 / 0878152531 nihao@nihaothailand.com